skip to Main Content
Omaishoitajien Parikurssit Taukokangas 2021!

Omaishoitajien parikurssit Taukokangas 2021!

 

 

OMAISHOITAJIEN PARIKURSSIT
Kurssit ovat osallistujille maksuttomia

Kenelle
Taukokangas järjestää yhteistyössä Kelan kanssa kuntoutusta parikurssina omaishoitajille ja heidän hoitamalleen aikuiselle omaiselle/läheiselle. Kurssi on tarkoitettu päivittäin omaishoitajana toimiville henkilöille, joilla itsellään on jokin sairaus ja/tai mahdollisia uupumisoireita. Omaishoitajat ovat eri ikäisiä työelämässä tai työelämästä poissa olevia. Omaishoitajien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä tai kunnan omaishoidon tukea saavia.

Tavoite
Kuntoutuskurssin tavoitteena on tukea omaishoi-tajan työ- ja toimintakykyä ja antaa hänelle keinoja oman terveyden ylläpitämiseksi, auttaa häntä tun-nistamaan mahdolliset kuormitustekijät ja löytä-mään ratkaisut niiden helpottamiseksi sekä antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia selvitä omaishoi-tajan työstä. Tavoitteena on tukea omaishoitajan ja hoidettavan päivittäistä yhteiselämän sujuvuut-ta. Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohja-taan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumis-ta edistäviä toimintoja.

Toteutus
Kurssi on kolmiosainen ja se toteutetaan 10 kuu-kauden kuluessa. Jaksojen pituudet ovat 5+5+5 vrk. Kurssille osallistuu 8 omaishoitajaa ja 8 hoidettavaa.
Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Kurssil-la omaishoitaja voi tutustua ryhmä- ja yksilötoi-minnan avulla arkipäivää helpottaviin toimintata-poihin. Häntä kannustetaan omatoimiseen itsensä hoitamiseen.
Kuntoutujan omaista/läheistä tuetaan ja ohjataan, jotta kuntoutujan arki sisältäisi kuntoutumista edistäviä toimintoja. Kurssiohjelmaan sisältyy myös virkistävää ja rentouttavaa ohjelmaa sekä ohjattua vapaa-ajan toimintaa.
Kuntoutustiimi
Yleislääketieteen erikoislääkäri, sosionomi, sairaan-hoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, ravitse-musterapeutti, liikunnanohjaaja ja psykologi.

Hakeminen
Hakemiseen tarvitaan kuntoutujan (omaishoitaja) itsensä täyttämä hakemus (Kelan lomake KU 132.) Kuntoutuksen alkaessa kuntoutuja toimittaa palve-luntuottajalle omasta terveydentilastaan hoitoker-tomuskopion terveydenhuollosta tai omaishoitajalta voidaan pyytää kuntoutuksen aikana kirjallinen lupa Kanta-asioinnin terveystietoihin, jos se on asiakkaan kuntoutuksen toteutuksen kannalta tärkeää.

Ajankohdat

Kurssi nro 81996 käynnistyy 1.-5.3.2021
Kurssi nro 81997 käynnistyy 6.-10.4.2021
Kurssi nro 81998 käynnistyy 17.-21.5.2021
Kurssi nro 81995 käynnistyy 7.-11.6.2021
Kurssi nro 81999 käynnistyy 6.-10.9.2021
Kurssi nro 82000 käynnistyy 4.-8.10.2021
Kurssi nro 82001 käynnistyy 1.-5.11.2021

LINKKI: KELA kuntoutuskurssihaku

VINKKI: Kopio ylempää pelkkä kurssi numero, esim. 81996, ja mene linkin; KELA kuntoutuskurssihaku- sivustolle ja liitä numerosarja vasemmassa yläreunassa olevan ruutuun  HAE KURSSINUMEROLLA  / klikkaa HAE, pääset suoraan sillä kurssinumerolla olevaan ilmoitukseen, mistä saat lisätietoja!

 

Yhteystiedot

Sosionomi (AMK) Henna Somppi Taukokankaalta
puh. 044 4794 718 tai
henna.somppi@taukokangas.fi
Lisätietoja
Taukokankaasta: www.taukokangas.fi
Omaishoitajien parikurssista: www.kela.fi

TERVEYTTÄ JA TOIMINTAKYKYÄ

 

 

Back To Top